OFERTA

1. DLA PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW

 

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”

 

» Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowywane dla potrzeb konkretnego przedsięwzięcia,

 

» Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowywane dla jednorodnych grup i rodzajów robót.

 • Przedmiar robót

jest uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, stanowi składową dokumentacji projektowej, odgrywa znacząca funkcję przy określaniu wartości kosztorysowej robót budowlanych oraz przy ustalaniu wynagrodzenia i rozliczaniu robót, jest podstawą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz obliczenia ceny oferty

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 

 • Kosztorys inwestorski

celem określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, ustalenia wartości zamówienia publicznego celem wyboru trybu postępowania i porównania ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. „W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” w oparciu projekt wykonawczy

 

 • Szacowanie kosztów inwestycji na bazie programu funkcjonalno – użytkowego

- przypadku braku dokumentacji projektowej gdzie wykonanie kosztorysu inwestorskiego jest wymaganiem nadmiernym w stosunku do potrzeb i posiadanych na tym etapie informacji, odpowiednim instrumentem do szacowania wartości zamówienia są planowane koszty robót budowlanych

 

Podstawa prawna jak powyżej.

 

 • Harmonogramy finansowo – rzeczowe inwestycji

 • Studium wykonalności celem pozyskania środków unijnych

 • Opracowanie warunków przetargowych i kontraktowych zgodnie z procedurami FIDIC

2. DLA WYKONAWCÓW

 

 • Kosztorysy ofertowe, zamienne

w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji

 

dla potrzeb firm startujących w przetargach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dostarczonych przez Zamawiającego, włącznie z negocjacją cen na dostawy materiałów i usług przy

realizacji inwestycji

 

Kosztorysy powykonawcze

 

w oparciu o dostarczone obmiary i cen materiałów zastosowanych w trakcie realizacji inwestycji celem prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami

 

Rozliczanie oraz analiza kosztów inwestycji

 

3. DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW

 

 • Sporządzamy założenia wyjściowe (dane wyjściowe) do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji istotne dla określenia wartości kosztorysowej robót
 
 • Świadczymy usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego i budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
 • Aktualizujemy kosztorysy do obecnych ceni przepisów prawnych
 
 • Sprawdzamy iweryfikujemy kosztorysy oraz sporządzamy ekspertyzy w kwestiach spornych
 
 • Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe - Project Managering

 

      1. doradztwo inwestycyjno budowlane;
      2. opracowanie koncepcji inwestycji i materiałów do przeprowadzenia procedury przetargu na projektanta lub wykonawcę robót;
      3. wykonanie analizy ofert w postępowaniu przetargowym;
      4. pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji;
      5. nadzór, kontrola, raportowanie nad postępem prowadzonych robót budowlanych;
      6. pomoc w przygotowaniu dokumentacji formalno – prawnej inwestycji;
      7. pomoc prawna w zakresie inwestycji budowlanych;

      8. oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

 

 • Monitorujemy kosztów na każdym etapie procesu inwestycyjnego

 

      1.dla inwestycji planowanych – wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów;

      2.na etapie koncepcji programowo – przestrzennych – zbiorcze wskaźnikowe koszty robót;

      3.na podstawie projektu budowlanego – uproszczone lub szczegółowe kosztorysy inwestorskie;
      4.sprawdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów sporządzanych przez projektantów lub wykonawców robót;
      5.harmonogramy finansowe inwestycji;

      6.w fazie realizacji budowy – pełnienie funkcji Kontrolera Kosztów.

 

 • Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne obiektów

 • Sporządzamy świadectwa energetycznei przeprowadzamy audyty